Algemene voorwaarden

V4 23-02-2022 | 13:45:55

Neem voordat je start de onderstaande voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van deze site gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Website algemeen

Deze website is eigendom van Stichting Health Foundation Limburg. De website is gemaakt door Kentaa B.V.. Deze website is met veel zorgvuldigheid gemaakt. Het kan voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat je ons daarop wilt wijzen zodat we deze site zo goed en compleet mogelijk kunnen maken. Stuur een e-mail met je opmerkingen naar info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl of m.kooman@hfl.nl

Kentaa B.V. is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's. 

De inhoud van deze website wordt gemodereerd en Stichting Health Foundation Limburg behoudt het recht inhoud met racistische, discriminerend, beledigende, pornografisch of anderzijds provocerende inhoud (tekst, foto’s filmpjes) zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Evenementvoorwaarden

Loop met je dokter is een fondsenwervend evenement van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. De organisatie is ook in handen van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg.  Hart en vaat onderzoekfonds Limburg is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die tijdens het Loop met je dokter ontstaat. Met het inschrijven voor Loop met je dokter verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord te zijn met onderstaande eventvoorwaarden. De organisatie heeft het recht iemand uit te sluiten van deelname wanneer hij/zij zich niet houdt aan onderstaande regels en voorwaarden.

 • Het deelnemen aan Loop met je dokter gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade aangebracht aan derden.
 • Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname. De organisatie is gerechtigd een medische verklaring te eisen, en maakt van dit recht gebruik, en deelname te weigeren of deelnemers uit het parcours te nemen.
 • De opbrengsten op deze site zijn ten bate van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg Indien een deelnemer of een team toch afziet van deelname na inschrijving, zullen de opgehaalde donaties en het inschrijfgeld niet gerestitueerd worden. Deelnemers houden rekening met de doelstellingen van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. Deelnemers communiceren transparant over hun inzet en sponsorwervende activiteiten naar Hart en vaat onderzoekfonds Limburg toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen.
  Acties, teksten en demo’s met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het evenement.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 Kinderen tot 12 jaar hoeven geen inschrijfgeld te betalen, maar dienen zich wel in te schrijven.
  Inschrijvingen zijn pas definitief zodra de betalingen voldaan zijn.
 • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en andere uitingen voor promotionele doeleinden van de organisatie.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders/voogd.
 • De wandelroutes worden niet op een afgesloten parcours afgelegd: deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden. De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, artikel 6:75BW) besluiten het evenement af te lassen, voortijdig te beëindigen of op te schorten. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid voor de vergoeding van door deelnemer gemaakte kosten in verband met het evenement. 
 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade direct is toe te rekenen aan de organisatie op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162BW). Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert. Geschillen tussen organisator en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
 • Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement. Deelnemer vrijwaart organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt ten allen tijden het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan Loop met je dokter te ontzeggen.
 • Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • In alle voorkomende gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

Auteursrecht

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruikt maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een deelnemer worden geüpload op Loop met je dokter.nl dan staat de deelnemer in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De deelnemer vrijwaart Hart en vaat onderzoekfonds Limburg tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Opbrengsten en transactiekosten

De opbrengsten van alle acties die via deze website verlopen gaan naar Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg besteedt deze inkomsten aan wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg.

Payment provider Stichting Mollie Payments draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa B.V. en Stichting Mollie Payments transactiekosten berekend. Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Stichting Mollie Payments.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website van de Loop met je dokter zullen Hart en vaat onderzoekfonds Limburg en Kentaa B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Health Foundation Limburg geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa B.V. geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. krijgen volledig inzicht in jouw gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Health Foundation Limburg daartoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer je de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden jouw gegevens vastgelegd. Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. gebruiken jouw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van jouw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om je te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om jouw steun te vragen. Indien je geen informatie van Stichting Health Foundation Limburg wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl of m.kooman@hfl.nl. Je kunt je voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Loop met je dokter jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Health Foundation Limburg, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Health Foundation Limburg niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy statement van toepassing. 

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Kentaa B.V. maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en Cookie statement

Verwijderen van content

Stichting Health Foundation Limburg en Kentaa B.V. behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

 

Stichting Health Foundation Limburg is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen.